Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กำลังเล่น)
2018-11-25_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล