Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตา ย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น
(กำลังเล่น)
2018-11-25_ปกิณกะธรรม_ผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตา ย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น