Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย
(กำลังเล่น)
2018-11-03_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย