Download
เทศน์ : น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร ๔
(กำลังเล่น)
2018-10-28_เทศน์_น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร ๔