Download
ปกิณกะธรรม : กสิณจิต ๘ ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต
(กำลังเล่น)
2018-10-27_ปกิณกะธรรม_กสิณจิต ๘ ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต