Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ
(กำลังเล่น)
2018-10-27_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ