Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ