Download
ปกิณกะธรรม : สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง
(กำลังเล่น)
2018-07-21_ปกิณกะธรรม_สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง