Download
เทศน์ : การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง
(กำลังเล่น)
2018-07-14_เทศน์_การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง