Download
เทศน์ : ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
(กำลังเล่น)
2018-06-03_เทศน์_ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง