Download
ปกิณกะธรรม : การตามรู้เพื่อให้ดับเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่เห็นความจริง
(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การตามรู้เพื่อให้ดับเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่เห็นความจริง