Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา