Download
ปกิณกะธรรม : คนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย
(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_คนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย