Download
ปกิณกะธรรม : ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา