Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล