Download
ปกิณกะธรรม : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้
(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้