Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ