Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี