Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ