Download
ปกิณกะธรรม : คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ