Download
กรรมฐาน : อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กำลังเล่น)
2017-02-12_กรรมฐาน_อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา