Download
เทศน์ : ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
(กำลังเล่น)
2016-12-04_เทศน์_ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา