ฟังธรรม๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-25_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
2017-03-25_เทศน์_การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ
Download
2017-03-25_กรรมฐาน_หัวใจพระกรรมฐานดูที่ใครละกิเลสได้มากกว่า
Download
2017-03-25_ตอบปัญหาธรรม_ธรรมของผู้เป็นนักบวช
Download
2017-03-25_ตอบปัญหาธรรม_การปฏิบัติต้องไม่ยึดติดตำรา
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-25_คุยก่อนกรรมฐาน_การเจริญพระกรรมฐานต้องอาศัยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
Download
2017-03-25_กรรมฐาน_ละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส
Download
2017-03-25_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-25_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
2017-03-24_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นไปนิพพานด้วยการละความชั่วห้าประการ
Download
2017-03-24_กรรมฐาน_นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว
Download
2017-03-24_ปกิณกะธรรม_วัตถุมงคลในวันไหว้ครูเพื่อจำหน่ายจะไม่มีผลใดเลย

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-19_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-03-19_เทศน์_ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป
Download
2017-03-19_กรรมฐาน_ความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
2017-03-18_เทศน์_กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์
Download
2017-03-18_กรรมฐาน_ข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ
Download
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_พึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
Download
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_นิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ
Download
2017-03-18_คุยก่อนกรรมฐาน_เร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : พึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_พึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
2017-03-17_คุยก่อนกรรมฐาน_กำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด
Download
2017-03-17_ปกิณกะธรรม_ผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
2017-03-12_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
2017-03-12_กรรมฐาน_มองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล
Download
2017-03-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐