ฟังธรรม๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
2017-05-14_ปกิณกะธรรม_นักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดา มารดา และผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-13_เทศน์_การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดา มารดา และผู้มีคุณ
Download
2017-05-13_ปกิณกะธรรม_พิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ
Download
2017-05-13_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ
Download
2017-05-13_กรรมฐาน_ปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
2017-05-12_เทศน์_การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา
Download
2017-05-12_กรรมฐาน_จิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่
Download
2017-05-12_ปกิณกะธรรม_การมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม
Download
2017-05-12_นิทาน_การละตัวตนมานะด้วยความเมตตา
Download
2017-05-12_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหม เทวดา และผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-11_เทศน์_ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหม เทวดา และผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-11_ปกิณกะธรรม_ละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง
Download
2017-05-11_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์
Download
2017-05-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มในการให้ทาน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ
Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล
Download
2017-05-10_กรรมฐาน_การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การทรงเมตตาเป็นกำลัง
Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
Download
กรรมฐาน : แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_กรรมฐาน_แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
2017-05-09_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย
Download
2017-05-09_ปกิณกะธรรม_สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-05-09_ปกิณกะธรรม_เจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ