ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
Download
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
Play
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Play
ปกิณกะธรรม : กำลังใจละความพอใจในการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจละความพอใจในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_กำลังใจละความพอใจในการเกิด
Play
ปกิณกะธรรม : ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
Play
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
Play
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
Play
เทศน์ : ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
Download
เทศน์ : ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_เทศน์_ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Play
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-25_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐
Play
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์