หมวดธรรม: ไตรลักษณ์

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_อย่าประมาทในชีวิต
Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
Download
กรรมฐาน : อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_กรรมฐาน_อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของท่านหญิงวิภาวดีรังสิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของท่านหญิงวิภาวดีรังสิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
Download
กรรมฐาน : การเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-28_กรรมฐาน_การเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-28_ปกิณกะธรรม_การรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์