หมวดธรรม: ไตรลักษณ์

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_เทศน์_ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_เทศน์_การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา