หมวดธรรม: อิทธิบาท ๔

Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-10_ปกิณกะธรรม_ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา
Download
เทศน์ : ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_เทศน์_ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทาน
Download
กรรมฐาน : การฝึกอภิญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_กรรมฐาน_การฝึกอภิญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
Download
เทศน์ : กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_เทศน์_กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_อย่าประมาทในชีวิต