หมวดธรรม: สมถะ

Download
กรรมฐาน : การเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_กรรมฐาน_การเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : คนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-24_ปกิณกะธรรม_คนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-24_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
Download
กรรมฐาน : ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_กรรมฐาน_ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-17_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาการปฏิบัติของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-17_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาการปฏิบัติของพระ