หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นพุทธมามกะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-14_ปกิณกะธรรม_การเป็นพุทธมามกะ
Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-14_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-14_ปกิณกะธรรม_กำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญในอริยสัจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-13_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญในอริยสัจ
Download
เทศน์ : ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-13_เทศน์_ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว
Download
ปกิณกะธรรม : อุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-13_ปกิณกะธรรม_อุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่สังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-13_ปกิณกะธรรม_การเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่สังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑