เสียงธรรมรายปี ๒๕๖๑

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-03_ปกิณกะธรรม_ผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-03_เทศน์_อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : สำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-03_ปกิณกะธรรม_สำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : พึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-03_ปกิณกะธรรม_พึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต และศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-04_ปกิณกะธรรม_ขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต และศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
Download
เทศน์ : ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตาม อย่ายึดถือคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-04_เทศน์_ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตาม อย่ายึดถือคน
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-04_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำความดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดเชิงท่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-04_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดเชิงท่า
Download
นิทาน : แม่ตะเคียน ณ วัดเชิงท่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-04_นิทาน_แม่ตะเคียน ณ วัดเชิงท่า

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-09_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
Download
เทศน์ : การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_เทศน์_การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล
Download
นิทาน : กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_นิทาน_กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
Download
เทศน์ : ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_เทศน์_ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-12_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย