เสียงธรรมรายวัน

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-25_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐