เสียงธรรมรายวัน

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา