เสียงธรรมรายวัน

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
Download
เทศน์ : เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_เทศน์_เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง
Download
กรรมฐาน : ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_กรรมฐาน_ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : แยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_แยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : เจริญพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_กรรมฐาน_เจริญพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้