เสียงธรรมรายวัน

๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร
Download
เทศน์ : การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_เทศน์_การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากพระธรรมเทศนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_พรจากพระธรรมเทศนา
Download
กรรมฐาน : ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_กรรมฐาน_ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐