เสียงธรรมรายวัน

๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรละตามพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_เพียรละตามพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_เทศน์_การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากพระธรรมเทศนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_พรจากพระธรรมเทศนา
Download
กรรมฐาน : ทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_กรรมฐาน_ทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การละด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_การละด้วยการยอมรับความจริง
Download
กรรมฐาน : ละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_กรรมฐาน_ละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_การเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ