เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-01_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-01_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-05_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจในการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : กำลังใจในการคิดละ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-05_กรรมฐาน_กำลังใจในการคิดละ
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-05_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : จรณะ ๑๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-05_ปกิณกะธรรม_จรณะ ๑๕

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_เทศน์_ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม
Download
กรรมฐาน : อาโลกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_กรรมฐาน_อาโลกสิณ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : ละความชั่ว เจริญเมตตา ทำจิตให้ผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_กรรมฐาน_ละความชั่ว เจริญเมตตา ทำจิตให้ผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : พึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_พึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_เทศน์_ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์
Download
กรรมฐาน : อาโลกสิณโลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_กรรมฐาน_อาโลกสิณโลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-09_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-09_ปกิณกะธรรม_สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-09_ปกิณกะธรรม_เจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_เทศน์_อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : สัมปะติจฉามิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_สัมปะติจฉามิ
Download
กรรมฐาน : การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_กรรมฐาน_การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงเมตตาเป็นกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การทรงเมตตาเป็นกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
Download
กรรมฐาน : แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_กรรมฐาน_แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ