เสียงธรรมรายวัน

๔ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_เทศน์_จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี
Download
กรรมฐาน : พึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_กรรมฐาน_พึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_การทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน