เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_เทศน์_พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้
Download
กรรมฐาน : การละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_กรรมฐาน_การละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติของสมณเพศ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-17_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาการปฏิบัติของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-17_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาการปฏิบัติของพระ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_เทศน์_บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
กรรมฐาน : ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_กรรมฐาน_ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-18_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อมรรคผล

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_เทศน์_นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_กรรมฐาน_นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_มรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-24_ปกิณกะธรรม_คนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-24_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_เทศน์_การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนา
Download
กรรมฐาน : การเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_กรรมฐาน_การเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_การทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_การนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_การวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-25_ปกิณกะธรรม_การไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย