เสียงธรรมรายวัน

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_เทศน์_กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_การทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_กรรมฐาน_ทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์