เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-03_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-03_ปกิณกะธรรม_ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร
Download
ปกิณกะธรรม : ประวัติพระแสนทอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-05_ปกิณกะธรรม_ประวัติพระแสนทอง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-05_ปกิณกะธรรม_ผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การละความโลภนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_เทศน์_การละความโลภนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_กรรมฐาน_การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_ปกิณกะธรรม_กรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_ปกิณกะธรรม_ที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : เรื่องของพระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-11_ปกิณกะธรรม_เรื่องของพระราชา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : จิตตะ มหาจิตตัง ปรมัตถทานัง ปรมังสุขัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_เทศน์_จิตตะ มหาจิตตัง ปรมัตถทานัง ปรมังสุขัง
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : อารมณ์พระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์พระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจบูชาพระรัตนตรัย

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจของผู้สูญเสีย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของผู้สูญเสีย
Download
ปกิณกะธรรม : ประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_ประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-13_ปกิณกะธรรม_ทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต