เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_เทศน์_การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ปกิณกะธรรม_การเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มสะสมด้วยทาน ศีล และภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มสะสมด้วยทาน ศีล และภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การวางอารมณ์ก่อนตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ตอบปัญหาธรรม_การวางอารมณ์ก่อนตาย
Download
ตอบปัญหาธรรม : เหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ตอบปัญหาธรรม_เหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ปกิณกะธรรม_จิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : กฐินพระราชทาน ณ วัดดาวดึงษาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-05_ปกิณกะธรรม_กฐินพระราชทาน ณ วัดดาวดึงษาราม

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_เทศน์_กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานกับผู้ที่มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_การถวายทานกับผู้ที่มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : มีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_มีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : จิตนอกจิตกับจิตในจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_จิตนอกจิตกับจิตในจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : วิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_วิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-07_ปกิณกะธรรม_ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_เทศน์_การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_การทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ถึงความพร้อมทั้งกายและจิต จึงจะเกิดมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_ถึงความพร้อมทั้งกายและจิต จึงจะเกิดมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การสร้างพระใหญ่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_เทศน์_การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_ปกิณกะธรรม_กำลังใจการถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ปรมัตถทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_ปกิณกะธรรม_ปรมัตถทาน
Download
ปกิณกะธรรม : มาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_ปกิณกะธรรม_มาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิฆะ มานะและจิตเป็นใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_ปกิณกะธรรม_ปฏิฆะ มานะและจิตเป็นใหญ่

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_เทศน์_พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การละกามราคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_การละกามราคะ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิจจสมุปบาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ปฏิจจสมุปบาท
Download
ปกิณกะธรรม : บารมี ๑๐ ของสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_บารมี ๑๐ ของสาวก
Download
ปกิณกะธรรม : เหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ ๘ ไม่บรรลุธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_เหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ ๘ ไม่บรรลุธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘