เสียงธรรมรายวัน

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การทำความดีด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_เทศน์_การทำความดีด้วยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตคิดชั่ว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘