เสียงธรรมรายวัน

๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_เทศน์_การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การละอุปาทานของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_การละอุปาทานของจิต
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย