เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจให้เต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-02_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจให้เต็ม

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-03_ปกิณกะธรรม_ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-03_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-03_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-03_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-05_เทศน์_คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-05_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-05_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_เทศน์_การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสำคัญที่ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติสำคัญที่ใจ
Download
ปกิณกะธรรม : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_ปกิณกะธรรม_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_ปกิณกะธรรม_ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : จริต ๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_ปกิณกะธรรม_จริต ๖
Download
ปกิณกะธรรม : การละตัณหาและอุปาทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-06_ปกิณกะธรรม_การละตัณหาและอุปาทาน

๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-07_เทศน์_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-07_ปกิณกะธรรม_ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-07_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคและผลในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-07_ปกิณกะธรรม_มรรคและผลในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-07_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-08_ปกิณกะธรรม_สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
เทศน์ : การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-08_เทศน์_การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-08_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-08_ปกิณกะธรรม_สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ
Download
ปกิณกะธรรม : วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-12-08_ปกิณกะธรรม_วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต