เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๕๗

๖ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมองเห็นความจริงไม่ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_เทศน์_การมองเห็นความจริงไม่ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้พร้อมเสมอเมื่อคนที่รักมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้พร้อมเสมอเมื่อคนที่รักมีทุกขเวทนา
Download
ตอบปัญหาธรรม : ผลการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ตอบปัญหาธรรม_ผลการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีกำลังใจต่อพระศาสนามิได้หวังคำสรรเสริญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ปกิณกะธรรม_คนมีกำลังใจต่อพระศาสนามิได้หวังคำสรรเสริญ
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญความจริงที่จะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_กรรมฐาน_การใคร่ครวญความจริงที่จะไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับกฎของกรรมเพื่อการไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎของกรรมเพื่อการไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของทานและการตั้งใจเป็นปรมัตถ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของทานและการตั้งใจเป็นปรมัตถ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

๗ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_เทศน์_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ผ่องใสในยามเกิดอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ผ่องใสในยามเกิดอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การข่มใจด้วยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_การข่มใจด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ละกามสัญญาด้วยฌาน ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_ละกามสัญญาด้วยฌาน ๔
Download
กรรมฐาน : การพิจารณาธาตุ ๔ เพื่อเห็นความจริงของร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_กรรมฐาน_การพิจารณาธาตุ ๔ เพื่อเห็นความจริงของร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญไม่หวังอานิสงส์เป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_การทำบุญไม่หวังอานิสงส์เป็นปรมัตถบารมี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
Download
เทศน์ : การทำความดีด้วยบุญจะนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_เทศน์_การทำความดีด้วยบุญจะนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ก่อนตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ก่อนตาย
Download
ตอบปัญหาธรรม : ผลการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ตอบปัญหาธรรม_ผลการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจมิใช่อยู่ที่ปัจจัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจมิใช่อยู่ที่ปัจจัย
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_เทศน์_การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ตอบปัญหาธรรม : พรหมวิหาร ๔ ในการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ตอบปัญหาธรรม_พรหมวิหาร ๔ ในการรักษาศีล
Download
กรรมฐาน : การคุยกับใจตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_กรรมฐาน_การคุยกับใจตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : มานะเป็นตัวกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_มานะเป็นตัวกั้นมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลแบบพระอริยสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลแบบพระอริยสาวก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ปัญญาญาณเพื่อหลุดพ้น ด้วยการละความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_เทศน์_ปัญญาญาณเพื่อหลุดพ้น ด้วยการละความโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : การมีปัญญามีผลจากการทำบุญกับเนื้อนาบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_ปกิณกะธรรม_การมีปัญญามีผลจากการทำบุญกับเนื้อนาบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในการทำทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการทำทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การแยกกายแยกจิตต้องมีบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_ตอบปัญหาธรรม_การแยกกายแยกจิตต้องมีบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเมื่อจิตสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเมื่อจิตสงบ
Download
กรรมฐาน : การฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_กรรมฐาน_การฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจให้เต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจให้เต็ม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_เทศน์_การศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้สงบดีแล้วจะเห็นความชั่วตัวเองละเอียดขึ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_ปกิณกะธรรม_ผู้สงบดีแล้วจะเห็นความชั่วตัวเองละเอียดขึ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การให้แบบพรหมวิหาร ๔ ผลบุญจะเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_ปกิณกะธรรม_การให้แบบพรหมวิหาร ๔ ผลบุญจะเกิด
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญให้เกิดอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_กรรมฐาน_การใคร่ครวญให้เกิดอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ละอารมณ์พอใจ ไม่พอใจ ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_ปกิณกะธรรม_ละอารมณ์พอใจ ไม่พอใจ ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ความสุข
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗