เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : คนที่มีบุญมากหรือน้อยดูกันที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_เทศน์_คนที่มีบุญมากหรือน้อยดูกันที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การระวังใจในที่พระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_ปกิณกะธรรม_การระวังใจในที่พระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การวิตกในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_ปกิณกะธรรม_การวิตกในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การละตัณหา อุปาทาน ด้วยการพิจารณาร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_ปกิณกะธรรม_การละตัณหา อุปาทาน ด้วยการพิจารณาร่างกาย
Download
กรรมฐาน : อารมณ์พระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_กรรมฐาน_อารมณ์พระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : คนบุญน้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_ปกิณกะธรรม_คนบุญน้อย
Download
ปกิณกะธรรม : การละความโกรธต้องพิจารณาสักกายทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_ปกิณกะธรรม_การละความโกรธต้องพิจารณาสักกายทิฏฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_ปกิณกะธรรม_การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การให้ทานด้วยการละ เป็นหนทางของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_เทศน์_การให้ทานด้วยการละ เป็นหนทางของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการสร้างพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในการสร้างพระ
Download
ปกิณกะธรรม : หากำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_หากำลังใจในการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : การตั้งใจไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_กรรมฐาน_การตั้งใจไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ในขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_การละนิวรณ์ในขันธ์ ๕
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การละมานะทิฏฐิ ด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_เทศน์_การละมานะทิฏฐิ ด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพเป็นอัปปมัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพเป็นอัปปมัญญา
Download
กรรมฐาน : การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_กรรมฐาน_การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : โลกธรรมเป็นสมบัติของโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_ปกิณกะธรรม_โลกธรรมเป็นสมบัติของโลก
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญในธรรม และทำวัตรเป็นสมาธิเพื่อดับนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญในธรรม และทำวัตรเป็นสมาธิเพื่อดับนิวรณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : คนดีต้องมีความกตัญญูรู้คุณคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_เทศน์_คนดีต้องมีความกตัญญูรู้คุณคน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำจิตให้สงบในความคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ตอบปัญหาธรรม_การทำจิตให้สงบในความคิด
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในที่ทำงาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในที่ทำงาน
Download
ปกิณกะธรรม : การมีความตั้งมั่นที่จะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ปกิณกะธรรม_การมีความตั้งมั่นที่จะไม่เกิด
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญจิตด้วยการพิจารณาร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_กรรมฐาน_การใคร่ครวญจิตด้วยการพิจารณาร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ตัววัดการถือศีล ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ปกิณกะธรรม_ตัววัดการถือศีล ๘

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อดูแลบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อดูแลบิดามารดา
Download
ปกิณกะธรรม : ฌานสมาบัติจากพระธรรมวินัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_ฌานสมาบัติจากพระธรรมวินัย
Download
ปกิณกะธรรม : พรหมวิหาร ๔ ของพระอรหันต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_พรหมวิหาร ๔ ของพระอรหันต์
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การฝึกอภิญญาสมาบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การละปฏิฆะด้วยการพิจารณาสักกายทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การละปฏิฆะด้วยการพิจารณาสักกายทิฏฐิ
Download
กรรมฐาน : การฝึกจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_กรรมฐาน_การฝึกจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกายวิเวกและจิตวิเวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การทำกายวิเวกและจิตวิเวก
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานเพื่อตัดความโลภและละความยินดีพอใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การให้ทานเพื่อตัดความโลภและละความยินดีพอใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงธรรม เป็นไปตามกำลังบุญวาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงธรรม เป็นไปตามกำลังบุญวาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขอื่นใดก็ไม่สู้การละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_เทศน์_ความสุขอื่นใดก็ไม่สู้การละตัณหา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การไม่มีเจตนา และความพอดีของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ตอบปัญหาธรรม_การไม่มีเจตนา และความพอดีของสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : นิวรณ์เป็นศัตรูของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_นิวรณ์เป็นศัตรูของสมณเพศ
Download
กรรมฐาน : การละนิวรณ์ด้วยสมาบัติ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_กรรมฐาน_การละนิวรณ์ด้วยสมาบัติ ๘
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ว่างจากกิเลส และระดับสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_จิตที่ว่างจากกิเลส และระดับสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : เทวธรรม กับกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_เทวธรรม กับกรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญนิพพิทาญาณสู่สังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_การเจริญนิพพิทาญาณสู่สังขารุเปกขาญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗