เสียงธรรมรายวัน

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ทานสู่โลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_เทศน์_ทานสู่โลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานมีผลในการเจริญธรรมได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_ทานมีผลในการเจริญธรรมได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นพระ
Download
กรรมฐาน : ตัณหาเกิดจากความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_กรรมฐาน_ตัณหาเกิดจากความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : มิจฉาสมาธิดูที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_มิจฉาสมาธิดูที่เจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นสักกายทิฏฐิมาก ก็จะเห็นมุทิตา อุเบกขามากเท่านั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_การเห็นสักกายทิฏฐิมาก ก็จะเห็นมุทิตา อุเบกขามากเท่านั้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖