เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ไม่มีลาภใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_เทศน์_ไม่มีลาภใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การแสดงออกในพรหมวิหาร ๔ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_การแสดงออกในพรหมวิหาร ๔ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย
Download
ตอบปัญหาธรรม : การละกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ตอบปัญหาธรรม_การละกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
Download
กรรมฐาน : การฝึกสัจจะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_กรรมฐาน_การฝึกสัจจะ
Download
ปกิณกะธรรม : สอนผู้ตั้งใจบวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_สอนผู้ตั้งใจบวชพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ทางปฏิบัติเพื่อมองเห็นทุกข์ ต้นเหตุแห่งทุกข์ และหาทางดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_เทศน์_ทางปฏิบัติเพื่อมองเห็นทุกข์ ต้นเหตุแห่งทุกข์ และหาทางดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติธุดงค์ของพระและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติธุดงค์ของพระและฆราวาส
Download
ปกิณกะธรรม : การขอขมาพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_การขอขมาพระ
Download
ปกิณกะธรรม : โลกนี้ไม่ใช่บ้านเรา คนบนโลกนี้ไม่ใช่ญาติเรา แต่เป็นผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_โลกนี้ไม่ใช่บ้านเรา คนบนโลกนี้ไม่ใช่ญาติเรา แต่เป็นผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ธุดงค์ให้ถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_ธุดงค์ให้ถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_ปกิณกะธรรม_การไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : การหวังสูงพระนิพพานมากกว่าการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_ปกิณกะธรรม_การหวังสูงพระนิพพานมากกว่าการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาจิตตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาจิตตัวเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ทางปฏิบัติไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_เทศน์_ทางปฏิบัติไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การหาตัวเองให้เจอหายาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_ปกิณกะธรรม_การหาตัวเองให้เจอหายาก
Download
ปกิณกะธรรม : การกราบพระสงฆ์พิจารณาอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_ปกิณกะธรรม_การกราบพระสงฆ์พิจารณาอย่างไร
Download
ปกิณกะธรรม : การระงับความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_ปกิณกะธรรม_การระงับความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : วิปัสสนาญาณ การเห็นคุณเพื่อระงับความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_ปกิณกะธรรม_วิปัสสนาญาณ การเห็นคุณเพื่อระงับความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : จิตจะรู้ความจริงต้องใช้เวลา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_ปกิณกะธรรม_จิตจะรู้ความจริงต้องใช้เวลา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ความสงบถือว่าเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_เทศน์_ความสงบถือว่าเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
Download
ปกิณกะธรรม : จริยาของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_ปกิณกะธรรม_จริยาของจิต
Download
นิทาน : งูใหญ่มีพิษทางใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_นิทาน_งูใหญ่มีพิษทางใจ
Download
กรรมฐาน : ขอความเมตตาพระพุทธเจ้าสงเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_กรรมฐาน_ขอความเมตตาพระพุทธเจ้าสงเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ที่สุดของพระกรรมฐานคือพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_ปกิณกะธรรม_ที่สุดของพระกรรมฐานคือพระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ทานสู่โลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_เทศน์_ทานสู่โลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานมีผลในการเจริญธรรมได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_ทานมีผลในการเจริญธรรมได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นพระ
Download
กรรมฐาน : ตัณหาเกิดจากความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_กรรมฐาน_ตัณหาเกิดจากความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : มิจฉาสมาธิดูที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_มิจฉาสมาธิดูที่เจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นสักกายทิฏฐิมาก ก็จะเห็นมุทิตา อุเบกขามากเท่านั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_ปกิณกะธรรม_การเห็นสักกายทิฏฐิมาก ก็จะเห็นมุทิตา อุเบกขามากเท่านั้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖