เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : หัวใจของพระพุทธศาสนาคือหาเหตุของทุกข์และดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-03_เทศน์_หัวใจของพระพุทธศาสนาคือหาเหตุของทุกข์และดับทุกข์
Download
นิทาน : เด็กอภิญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-03_นิทาน_เด็กอภิญญา
Download
กรรมฐาน : กำหนดจิตในสิ่งที่พอใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-03_กรรมฐาน_กำหนดจิตในสิ่งที่พอใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกข์ที่ไม่อยากทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-03_ปกิณกะธรรม_ทุกข์ที่ไม่อยากทน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญ อย่าอยากได้บุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-03_ปกิณกะธรรม_การทำบุญ อย่าอยากได้บุญ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : วาระบุญกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_เทศน์_วาระบุญกฐิน
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าสนใจในจริยาคนอื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_ปกิณกะธรรม_อย่าสนใจในจริยาคนอื่น
Download
ปกิณกะธรรม : การสำรวมใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_ปกิณกะธรรม_การสำรวมใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การสำรวมอินทรีย์ในสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_ปกิณกะธรรม_การสำรวมอินทรีย์ในสมณเพศ
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ความพอใจและยินดีอย่างไม่ลังเลสงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_กรรมฐาน_การวางอารมณ์ความพอใจและยินดีอย่างไม่ลังเลสงสัย
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การระงับกามราคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_ปกิณกะธรรม_การระงับกามราคะ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ทิฏฐิมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ทิฏฐิมานะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ตอบแทนผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-10_เทศน์_ตอบแทนผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องให้ถูกอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-10_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องให้ถูกอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-10_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมเป็นตัวกำหนด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-10_ปกิณกะธรรม_กรรมเป็นตัวกำหนด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : บุญเป็นคาถา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_เทศน์_บุญเป็นคาถา
Download
ปกิณกะธรรม : บริวารกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_บริวารกฐิน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเข้าถึงผลการปฏิบัติ เมื่อใดจึงพึ่งครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ตอบปัญหาธรรม_การเข้าถึงผลการปฏิบัติ เมื่อใดจึงพึ่งครูบาอาจารย์
Download
ตอบปัญหาธรรม : การรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ตอบปัญหาธรรม_การรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีฐานะใดในโลกที่ไม่ถูกบีบคั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_ไม่มีฐานะใดในโลกที่ไม่ถูกบีบคั้น
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : ลักษณะของพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_ลักษณะของพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : อธิปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_อธิปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : ทรัพย์เป็นที่รัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-21_ปกิณกะธรรม_ทรัพย์เป็นที่รัก

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การละตัณหาด้วยทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_เทศน์_การละตัณหาด้วยทาน ศีล ภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การลาพุทธภูมิด้วยความเมตตาที่ไม่ให้ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_การลาพุทธภูมิด้วยความเมตตาที่ไม่ให้ทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : จิตอุปมาเหมือนม้าอาชาไนย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_จิตอุปมาเหมือนม้าอาชาไนย
Download
กรรมฐาน : การพิจารณาจิตคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_กรรมฐาน_การพิจารณาจิตคิดชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ที่ดีเกิดจากการสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_ความรู้ที่ดีเกิดจากการสงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงปฐมฌานแท้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_การทรงปฐมฌานแท้
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่มีร่างกายเป็นสิ่งประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_การไม่มีร่างกายเป็นสิ่งประเสริฐ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖