เสียงธรรมรายวัน

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : พุทธโอวาทปาฏิโมกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_เทศน์_พุทธโอวาทปาฏิโมกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการปฏิบัติด้วยการเพ่งโทษตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_ผลการปฏิบัติด้วยการเพ่งโทษตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : อกุศลกรรมเกิดจากความพยาบาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_อกุศลกรรมเกิดจากความพยาบาท
Download
กรรมฐาน : การตั้งสติสมบูรณ์ด้วยพุทธคาถา อิติสัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_กรรมฐาน_การตั้งสติสมบูรณ์ด้วยพุทธคาถา อิติสัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะจิตตัง
Download
ปกิณกะธรรม : การตัดพยาบาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_การตัดพยาบาท
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางการปฏิบัติเข้าสู่พระขีณาสพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_ปกิณกะธรรม_แนวทางการปฏิบัติเข้าสู่พระขีณาสพ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-06-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖